STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
S T A T U T

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych w Siemianowicach Śląskich, zwane dalej w skrócie Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest instytucją edukacji i upowszechniania kultury posiadającą osobowość prawną.


§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa śląskiego.


§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia są Siemianowice Śląskie.


§ 4

Podstawą prawną o działalności Stowarzyszenia są:
a) Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 – tekst jednolity opublikowany
    w ;Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855),
b) Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 491
    z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 25 lipca 1998 roku o zmianie ustawy
    o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117, poz. 769 z późniejszymi zmianami),
c) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08. 03. 1990 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 95, tekst
    jednolity opublikowany w Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami),
d) Ustawa o samorządzie powiatowym i Ustawa o samorządzie województwa z dnia
    05. 06.1998 r. ( Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 576 i 578 z późniejszymi zmianami),
e) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25. 10. 1991 tekst
    jednolity (Dz. U. Nr 13 poz. 123 – obwieszczenie MKiDZ Nar. z dnia 29. 01. 2001 r.)


§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści :
Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych w Siemianowicach Śląskich i okrągłej z godłem państwowym i tej samej treści w otoku.

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia


§ 6

1. Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych:
a) organizuje edukację artystyczną dzieci i młodzieży,

b) przygotowuje i rozwija wrażliwych i świadomych odbiorców kultury,

c) przygotowuje i kieruje najzdolniejszych wychowanków do dalszego kształcenia,
d) organizuje różne formy upowszechniania kultury i edukacji.
2. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele przez:
a) organizowanie i prowadzenie w powiatach i gminach placówek artystycznych,
    przedszkoli, ognisk artystycznych i innych form kształcenia i upowszechniania kultury,
b) wykonywanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego i administracyjno - finansowego
    nad stowarzyszonymi placówkami.
3. Organizowanie koncertów, konkursów, festiwali, popisów, przeglądów, warsztatów, szkoleń
i kursów na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkiem stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna .
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.
1. Członkowie zwyczajni – osoby fizyczne mające czynne i bierne prawo wyborcze, prawo czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, zabieranie głosu, zgłaszania wniosków i postulatów.
Członkowie wspierający – osoby prawne i osoby fizyczne, które uiszczają zadeklarowaną pisemnie składkę członkowską, nie posiadające czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek czynnego uczestnictwa w pracach
Stowarzyszenia, stosowania się do postanowień Statutu oraz obowiązek regularnego opłacania
składek członkowskich.


§ 8

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji, wniesienie składki członkowskiej i przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia.

 


§ 9

Członkostwo ustaje poprzez:
a) rezygnację pisemną,
b) w wyniku Uchwały Zarządu w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka,
nieprzestrzegania Statutu, niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebrania Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna. 

§ 11

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebrania Członków.
2. Delegaci na Walne Zebranie wybierani są na zebraniach członków w terenowych placówkach
w ilości 2 lub 3 delegatów.
Czas kadencji delegatów trwa przez okres 1 roku – między kolejnymi Walnymi Zebraniami Członków.


§ 12

Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.


§ 13

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje:
1. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze raz na rok.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze raz na 3 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie, jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Termin i miejsce zebrania członków oraz porządek obrad podaje Zarząd
7 dni przed terminem.


§ 14

Uprawnienia Walnego Zebrania Członków:
a) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
b) zatwierdza bilans i preliminarz budżetowy Stowarzyszenia oraz roczne sprawozdania z działalności i uchwala na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
c) uchwala ogólny plan programowy prac Stowarzyszenia,
d) dokonuje zmian Statutu,
e) podejmuje uchwały w sprawach, które z uwagi na szczególną ważność lub przepisy prawa wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§ 15

Walne Zebranie Członków może się odbyć przy obecności:
a) w 1 terminie nie mniej niż 2/3 zaproszonych delegatów,
b) w 2 terminie po upływie 30 minut – po pierwszym terminie, bez względu na ilość
   obecnych.


§ 16

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach:
a) Zmian Statutu,
b) Rozwiązania Stowarzyszenia.
Decyzje w tych sprawach wymagają co najmniej 2/3 głosów przy obecności 1/2 delegatów upoważnionych do głosowania.

§ 17

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 5 członków i pracuje społecznie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po Walnym Zebraniu Członków
    i wybiera z pośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 18

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków.


§ 19

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie sprawami bieżącymi Stowarzyszenia oraz przestrzeganie uchwał Walnego Zebrania, a w szczególności:
a) Powoływanie biura Stowarzyszenia,
b) Angażowanie pracowników oraz ustalanie zakresów czynności,
c) Opracowywanie dokumentacji merytorycznej i finansowej,
d) Podejmowanie uchwał w zasadniczych i problemowych sprawach.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.


§ 20

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na 3 lata przez Walne Zebranie.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) bieżąca kontrola pracy Stowarzyszenia i Zarządu,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 21

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, istnieje możliwość ich uzupełnienia w drodze kooptacji na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 22

Organami wykonawczymi Zarządu Stowarzyszenia jest Biuro Stowarzyszenia i Komisje powołane przez Zarząd.

Rozdział V
Placówki edukacji artystycznej.

§ 23

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi edukacji artystycznej Stowarzyszenia są, Ogniska Muzyczne i Artystyczne, Przedszkola i inne podmioty kształcenia artystycznego działające na podstawie Statutu.
2. Placówki edukacji artystycznej są również instytucjami kultury w zakresie, w jakim ich działalność odpowiada zasadom określonym w Ustawie z dnia 25.10.1991 r.
    ”O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.
3. Placówki podległe Stowarzyszeniu mogą posiadać osobowość prawną lub działać w formie oddziału lub filii.
4. Jednostki organizacyjne tworzone są na podstawie uchwały Zarządu w gminach i powiatach w porozumieniu z lokalnymi Samorządami.

§ 24

Do zadań placówki należy:
a) edukacja artystyczna dzieci i młodzieży,
b) upowszechnianie kultury.


§ 25

Organami placówki są:
a) Dyrektor placówki,
b) Rada Pedagogiczna.


§ 26

Dyrektora placówki powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
Zakres i sposoby działania Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy.
Dyrektor jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie działania w podległej jednostce, a w szczególności za majątek rzeczowy i finansowy.
Warsztat pracy i wyposażenie w poszczególnych placówkach stanowi własność tych placówek.

Rozdział VI

§ 27

Źródła finansowania i majątek Stowarzyszenia:
1. składki członkowskie,
2. dotacje i subwencje państwowe i samorządowe,
3. darowizny.
Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia na okres jednego roku.
Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcje placówek opierają swoją działalność na rocznych planach pracy i finansowych.
Nadzór nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia sprawuje Zarząd.

§ 28

Zasady prowadzenia gospodarki finansowo-księgowej reguluje prawo budżetowe.
W zakresie spraw finansowo-księgowych oraz w sprawozdawczych stosuje się regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 XI 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Dz.U. 137 poz. 1539, zmiany Dz.U. z 2003 r. Nr 11 poz. 117.


§ 29

Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli upoważnieni są działający łącznie 2 członkowie Zarządu.
Decyzje Zarządu zapadają w postaci uchwał podejmowanych w drodze głosowania.
W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Obsługę sekretariatu Zarządu zapewnia Biuro Stowarzyszenia, które prowadzi księgę Uchwał Zarządu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 31

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§ 32

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa o Stowarzyszeniach.


§ 33

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestru KRS.
Siemianowice Śląskie, dnia 22.09.2010 r.

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych © 2009 Statut
Created by UNICORN